strona główna » Co ona robi
Co ona robi
BIOGRAM

Urodziłam się 26 lutego 1959 roku w Mielcu w rodzinie Marii z domu Piątek i Antoniego Leśniaka. Wychowałam się we wsi Krzemienica w powiecie mieleckim w województwie rzeszowskim (podkarpackim).

W latach 1966-1974 uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Krzemienicy. W latach 1974-1978 byłam uczennicą Liceum Ekonomicznego w Mielcu, które ukończyłam z wyróżnieniem.

W latach 1978-1982 studiowałam w trybie dziennym na Wydziale Ekonomicznym w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie.

W 1982 r. obroniłam pracę magisterską pt.: Próba adaptacji modelu decyzyjnego w procesie planowania produkcji w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Fruktopol” w Rzeszowie i otrzymałam tytuł magistra ekonomii z wynikiem bardzo dobrym w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji - specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu.

W 1996 r. Rada Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nadpodstawieała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (z wyróżnieniem) na  podstwie dysertacji doktorskiej Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994.

W 2013 r. odbyło się moje kolokwium habilitacyjne. Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie nadała mi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii wsi.

Moja kariera zawodowa jest związana z pracą naukową w ośrodkach akademickich w Rzeszowie, Tyczynie, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Radomiu.

 

 
Zatrudnienie:

- od 15.12.1982 do 30.09.1988 - asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie.

- od 1.10.1988 do 30.09.1997 - asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Nauk Społecznych i Katedrze Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

- od 1.10.1996 do 30.06.2002 adiunkt na Wydziale Socjologicznym Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

- od 1.10.1997 do 30.09.2001 adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 

- od 1.10.2001 do 11.02.2013 adiunkt (od 2011 starszy wykładowca) w Katedrze Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- od 1.10.2011 do 15.02.2012 adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu.

 - od 1.04.2013 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Socjologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

- od 1.10.2013 do 15.02.2015 doktor habilitowany w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Współpraca:

Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogicznej „Ingatianum” w Krakowie.

Wyższa Szkoła Innowacji w Lublinie.

Warszawska Szkoła Wyższa Collegium Varsoviensis.

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

 

Funkcje w strukturach uczelnianych:

W 1987 roku reprezentowałam młodych pracowników Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie w składzie Rady Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W 1996 roku powierzono mi funkcje: 

pełnomocnika Dziekana Wydziału Marketingu i Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej do spraw praktyk studenckich,

sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Politechnice Rzeszowskiej

członka redakcji „Gazety Politechniki Rzeszowskiej”.

W latach 1997-2000 pełniłam funkcje:

zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 

prodziekana Wydziału Socjologicznego i członka Senatu w Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie

W latach 2004-2012 roku byłam członkiem Komisji Badań Naukowych i Rozwoju Kadry na Wydziale Ekonomii w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W roku akademickim 2011/2012 roku pełniłam funkcję rektora w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu.

 

Dorobek naukowy:

Jestem autorką 268 publikacji, (w tym 172 naukowych):

- siedmiu monografii, dwóch podręczników (współautorka), dwóch tomów materiałów pokonferencyjnych (współredaktorka, współpraca redakcyjna), siedmiu recenzji,

- 124 artykułów naukowych (w tym 105 wydanych w krajowych ośrodkach akademickich  po doktoracie, 9 wydanych za granicą, 10 opublikowanych przed doktoratem),

- 30 komunikatów i sprawozdań,

- 96 artykułów publicystycznych. 

 

Byłam współorganizatorem 14 konferencji naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W 2000 roku byłam sekretarzem Komitetu Organizacyjnego XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Los i wybór. Geneza i perspektywy społeczeństwa polskiego, w Rzeszowie i Tyczynie.

 - wygłosiłam 133 referatów na konferencjach naukowych, w tym 7 za granicą w Niemczech, Czechach, na Łotwie i na Ukrainie.

- uczestniczyłam w 161 konferencjach naukowych, sympozjach, sesjach, seminariach, zjazdach i kongresach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Byłam 8-krotnie uczestnikiem corocznego dwutygodniowego Seminarium organizowanego przez Ludwig-Erhard-Stiftung (Bonn) i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Warszawa) nt. Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die Europaische Integration w Gesamteuropaische Studienwerk we Vlotho w Niemczech w latach 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006.

 W latach 1996-2005 uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie.

 

Współpraca naukowa i praktyka uzupełniająca:

Badania naukowe realizowałam w ramach:

- tematu badawczego BW/3993 „Bezrobocie w regionie” na Politechnice Rzeszowskiej w latach 1996-1997,

- badań statutowych „Problemy polityki społecznej i socjologii gospodarki – postawy mieszkańców społeczności lokalnych wobec nowych instytucji okresu transformacji systemowej” i badań własnych „Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w społecznościach lokalnych” w Instytucie Socjologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w latach 1997-2001,

- badań statutowych „Wzrost gospodarczy i nierówności społeczne w kontekście współczesnych procesów modernizacyjnych - procesy modernizacyjne w społecznościach wiejskich” i badań własnych „Postrzeganie przemian ładu społeczno-ekonomicznego w wiejskich społecznościach lokalnych na Podkarpaciu w okresie transformacji systemowej” w Katedrze Teorii Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim od 2001 roku.

- projektu badawczego „Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski” nr 1828/B/H03/2009/36 przyznanego przez Komitet Badań Naukowych w 2009 roku, realizowanego w Katedrze Ekonomii Stosowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W trakcie realizacji badań współpracowałam naukowo z następującymi lokalnymi instytucjami gospodarczymi, społecznymi i samorządowymi w powiecie mieleckim: Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK”, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, Rejonowy Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Rada Zatrudnienia, Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Powiatu i Starostwo Powiatowe, Konwent Wójtów Gmin, Urząd Miejski, Urząd Gminy w Borowej, Miejska Komenda Policji, Tygodnik „Korso”.

Działalność naukową uzupełniałam praktyką pracując w 1982 r. w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie, a w latach 1996-97 - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Jako członek zespołu eksperckiego pracowałam nad: lokalnymi strategiami innowacji dla wybranych obszarów stagnacji i wzrostu w województwie lubelskim, w ramach projektu systemowego „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”.            

Zespół ekspercki:

-Prof. zw. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

- Prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski,

- Dr Alina Betlej – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

-Dr Ireneusz Niećko – Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Chełmie,

-Mgr Dawid Błaszczak – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Współopracowanie czterech dokumentów strategicznych:

1.lokalna strategia innowacji dla powiatu puławskiego i miasta puławy na lat 2014-2020.

2. Lokalna strategia innowacji dla powiatu bialskiego i miasta biała podlaska na lata 2014-2020.

3. Lokalna strategia innowacji dla powiatu włodawskiego, krasnostawskiego, chełmskiego i miasta chełm na lata 2014-2020.

4. Lokalna strategia innowacji dla obszaru wzrostu( powiat łęczyński i powiat świdnicki) na lata 2014-2020.      

Odbyłam dwa staże naukowe:

- 1.10.1987-31.01.1988 - Warszawa - Instytut Gospodarki Materiałowej,

- 15.02-15.06.2001 - Warszawa - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk.

            Ukończyłam studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych w Wyższej Szkole Innowacji w Lublinie:

 - 2011 - „Zarządzanie projektami unijnymi”,

- 2012 - „Menedżer innowacji i transfery wiedzy”.

 

 
 

 Aktywność społeczna:

Od młodych lat moją pasją było angażowanie się w działalność społeczną.

Będąc członkiem Związku Harcerstwa Polskiego organizowałam dla młodzieży wiejskiej „Nieobozową Akcję Letnią”. Pełniłam funkcję przewodniczącej koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i członka Plenum Zarządu Gminnego ZSMP w Tuszowie Narodowym. Byłam wiceprezesem Ludowych Zespołów Sportowych i Koła Gospodyń Wiejskich w swojej wsi. Organizowałam kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia dla kobiet wiejskich, zabawy wiejskie i dożynki.

Podczas studiów jako członek Koła Naukowego Ekonomistów w Filii UMCS w Rzeszowie uczestniczyłam w obozie naukowym, zdobyła piąte miejsce w Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Byłam także członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącej grupy działania i członka Komisji Turystyki Rady Uczelnianej.

Integrowałam rzeszowskie środowisko akademickie jako przewodnicząca Młodych Pracowników Nauki przy Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz członek Plenum MPN ZSP w Warszawie (późniejsze Stowarzyszenie ORDYNACKA).

W latach 1983-1987 byłam członkiem Ogólnopolskiej Rady Nauk Społecznych Zrzeszenia Studentów Polskich zrzeszającej studenckie koła naukowe z zakresu nauk społecznych. Uczestniczyłam w sesjach studenckich kół naukowych oraz w pięciu dwutygodniowych Letnich Szkołach Nauk Społecznych organizowanych przez ORNS w 1983 roku w Olsztynie, w 1984 roku w Lublinie, w 1985 roku w Toruniu, w 1986 i 1987 roku w Cieszynie. Podczas LSNS w Toruniu pełniłam funkcję przewodniczącej komisji programowej.

 

W latach 1997-2000 byłam inicjatorem integracji środowiska socjologicznego na Podkarpaciu jako organizator I Balu Socjologa w Rzeszowie oraz współorganizator (z samorządem studenckim) otrzęsin, juwenaliów, półmetka i balu licencjata w Tyczynie. Zostałam nominowana do nagrody studenckiej w kategorii „oryginalne stroje” i laureatką statuetki „Adam i Ewa”.

Współpracowałam ze studenckim ruchem naukowym jako:

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Ekonomicznym w Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie; organizator czterech obozów naukowych dla studentów ze SKNE: Gdańsk 1984, Brzóza Królewska 1985, Wysowa 1986, Ożanna 1987; opiekun studentów ze SKNE biorących udział w VI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej „Gospodarka i my” organizowanym przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich AE w Poznaniu i Zarząd Okręgowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu w 1988 roku.

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, organizator badań naukowych ze studentami ze SKNME w ramach grantu z Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. „Oceny społeczno-ekonomicznej funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu” w 1996 roku.

- opiekun Sekcji Polityki Społeczno-Gospodarczej (od 2008 Sekcji Społeczności Lokalne) Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizator obozu naukowego w Mielcu dla studentów ze SKNE w 2006 roku.        

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W latach 1998-2005 pełniłam funkcję skarbnika Zarządu Oddziału PTS w Rzeszowie. Od 2002 roku jestem członkiem Zarządu Sekcji Polityki Społecznej PTS. Od 2006 roku jestem członkiem Oddziału PTS w Warszawie. W latach 2011-2015 roku byłam członkiem Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Krajowym PTS.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1983-1987 pełniłam funkcję członka Rady Programowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W latach 1995-1998 byłam członkiem komisji oceniającej prace regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. Od 1996 roku pełniłam funkcję członka Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W latach 2005 roku byłam przewodniczącą koła PTE na Wydziale Ekonomii UR. Od 2005 roku pełniłam funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W 2001, 2005, 2010 roku byłam delegatem na Zjazd Krajowy PTE. W latach 2010-2015 roku pełniłam funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie.

Od 2005 do 2008 roku współpracowałam z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie jako ewaluator warsztatów prowadzonych w ramach programów „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse” dla nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych i programu „Ekonomia na co dzień” dla nauczycieli gimnazjów oraz programu „Od grosika do złotówki” dla nauczycieli nauczania początkowego. 

Od 2003 roku jestem uczestniczką ruchu społecznego skupiającego imienniczki Krystyny z Polski i zagranicy. Uczestniczyłam w 13 Ogólnopolskich Zjazdach Krystyn: 2003 – Łódź, 2004 - Wrocław, 2005 – Opole, 2006 – Poznań, 2007 – Zakopane, 2008 – Toruń, 2009 – Cieszyn, 2010 – Szczecin, 2011 – Katowice, 2012 – Rzeszów, 2013 – Gdańsk, 2014 – Białystok, 2015 – Karpacz. Zostałam laureatką konkursów „Miss Krystynki” w Ciechocinku: 2004 rok - miss foto, 2005 rok - 5 miejsce w finale, 2006 rok - pierwsza wicemiss, 2013 – miss.

W albumie Janiny Nasierowskiej pt. „Być Krystyną” wydanym w Warszawie w 2007 roku jest zamieszczony mój portret (s. 101). 

W Zeszycie Naukowym nr 7, Collegium Varsoviensis w Warszawie w 2009 roku został opublikowany artykuł pt. Od kategorii społecznej imienia Krystyna - do ruchu społecznego? Na Uniwersytecie Gdańskim na konferencji naukowej „Kultura w kobiecie kobieta w kulturze” wygłosiłam referat pt. Jak stworzyć silny ruch społeczny? Integracja kobiet o imieniu Krystyna, który został opublikowany w pracy zbiorowej pt. Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje, pod red. Anety Chybickiej, Nataszy Kossakowskiej-Berezeckiej, wydanej w Oficynie Wydawniczej „Impuls” w Krakowie w 2010 roku.

W 2010 roku przeprowadziłam badania empiryczne na próbie 292 Krystyn uczestniczek corocznych zjazdów i napisałam monografię Fenomen Krystyn, która została wydana w kooperacji wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego i Mitel w 2012 roku przed XV Jubileuszowym Zjazdem Krystyn w Rzeszowie. Książka poświęcona pamięci Krystyny Bochenek pełni funkcję zarówno integracyjną jak i symboliczną. Składa się ona z dwóch części socjograficznej i analitycznej. W części socjograficznej zamieszczono wspomnienie liderki Krystyny Bochenek, historię piętnastu Zjazdów Krystyn oraz sylwetki uczestniczek Zjazdów - biogramy sławnych Krystyn oraz trajektorie życiowe kobiet o imieniu Krystyna. Na drugą część składają się z trzy rozdziały teoretyczny, metodologiczny i empiryczny.Fenomen społeczny Krystyna analizowany jest w perspektywie ruchów społecznych, przemian więzi społecznych w społeczeństwie tradycyjnym, nowoczesnym i informacyjnym oraz kapitału społecznego jako sieci relacji międzyludzkich. W rozdziale metodologicznym przedstawiono cel i zakres przedmiotowy badań, hipotezy badawcze, opis narzędzi badawczych, a także scharakteryzowano badaną populację kobiet. Z punktu widzenia metody biograficznej Floriana Znanieckiego imię potraktowano jako element biografii. Przedstawiono znaczenie imienia i jego wpływ na życie jednostki, pochodzenie imienia Krystyna, cechy kobiet o tym imieniu, zaprezentowano sylwetki Krystyn znanych z historii oraz nazwiska sławnych i cenionych współczesnych polskich Krystyn, w tym uczestniczek Zjazdów. W części analitycznej dokonano socjologicznej analizy fenomenu Krystyn w celu empirycznej weryfikacji postawionych hipotez badawczych zakładających powstawanie ruchu społecznego Krystyn.

Od 2011 roku jestem liderką Ruchu Społecznego Krystyn na Podkarpaciu. W 2012 roku byłam organizatorką X Jubileuszowego Zjazdu Krystyn EUROKRYESTYNY 2012 „Imieniny Krystyny u rodziny” w Rzeszowie.

 

Jestem założycielką i prezesem dwóch Stowarzyszeń:

1990 – Stowarzyszenie Naturalnego Rodzicielstwa w Rzeszowie – prezes Zarządu  w latach 1990-2002. Koordynowałam działalność Szkoły Rodzenia oraz zainicjowałam powstanie Akademii Rodzicielstwa.

2012 – Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich – prezes Zarządu. Od 2013 roku organizuję Podkarpackie Imieniny Krystyn – I „Gdzie diabeł nie może tam Krystynę pośle” w Łańcucie, 2014 - II „LATEm w Mielcu Krystyny rozwijają skrzydła” w Mielcu, 2015 - III „Na to już nie ma rady, Krystyny tylko w Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych.

Od 2012 roku  jestem członkiem Europejskiej Unii Kobiet, Sekcja Polska i organizuje oddział EUK w Rzeszowie.

Od 2013 roku jestem członkiem Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik” w Mielcu. Od 2015 roku pełnię w nim funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Od 2014 roku jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa.

Jako członek Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa zainicjowałam w 2015 roku Pierwszy Bal Przyjaciół Rzeszowa, mający na celu integrację środowisk zawodowych i społecznych rzeszowskiej społeczności.

Od 2015 roku jestem członkiem wspierającym Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Jako osoba bezpartyjna zostałam zgłoszona z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do kandydowania na posła do Parlamentu Europejskiego na pozycji nr 4. i na radną do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z pozycji 6 w 2014 roku.

W 2015 roku otrzymałam propozycję kandydowania do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z listy .Nowoczesna. 

 Nagrody:

            W roku 1986 otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie za pracę organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego.

W 1996 roku otrzymałam nagrodę Rektora Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie za uzyskanie stopnia naukowego doktora.

            W 2004 roku otrzymałam złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 Otrzymałam Dyplom uznania za aktywne i skuteczne wspieranie działań Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa w 2015 roku.

 

 W „Encyklopedii miasta Mielca”, t.2,  autorstwa Józefa Witka wydanej przez Agencję Wydawniczo-Reklamową KORSO w Mielcu w 2008 roku znajduje się mój biogram (s. 21-22).

W „Encyklopedii miasta Mielca”, t.4, autorstwa Józefa Witka wydanej przez Agencję Wydawniczo-Reklamową KORSO w Mielcu w 2014 roku znajduje się mój biogram (s. 281-282).

W III tomie „Sylwetki Rzeszowian” autorstwa Józef Kanik, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Rzeszów 2013 znajduje się mój biogram (71-74).

 W publikacji „Zostać miss po 50ce” Katarzyny Czajki, Warszawa 2014 znajduje się mój biogram (s. 144-149).

W publikacji „Gmina Gawłuszowice. Kartki z historii” red. Mieczysława Przebieglca, Mielec 2015 znajduje się mój biogram (69-72).

W konkursie organizowanym w 2014 roku przez Fundację Miss po 50ce otrzymałam tytuł Miss Aktywności.  Z Fundacją współpracuję jako Ambasadorka Miss po 50ce.

W 2015 roku jestem zgłoszona do Konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza” organizowanego przez gazetę codzienną NOWINY. Otrzymałam największą liczbę głosów spośród 60 kandydatek i zdobyłam I miejsce w Rzeszowie i Regionie.

Prywatnie:

 Mieszkam w Rzeszowie. Mąż Eugeniusz jest profesorem na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Rzeszowskim. Syn Arkadiusz jest studentem.

Uczestniczę w koncertach w Filharmonii Rzeszowskiej im. Artura Malawskiego i w spektaklach w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Mam duszę podróżnika i kronikarza. Prowadzę kroniki z podróży służbowych i prywatnych.

 

Czytaj dalej: Załącznik 1.

 
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom